On love, life & more
fasv
Home / پرسش و پاسخ / احکام نماز و روزه در مناطق قطبی از دیدگاه مراجع تقلید

احکام نماز و روزه در مناطق قطبی از دیدگاه مراجع تقلید

سوال: احکام نماز و روزه در مناطق قطبی از دیدگاه مراجع تقلید چگونه است ؟
یکی از مسائل فقهی که در این زمان نیاز به طرح و بررسی دارد و راه حل مناسبی را می طلبد، مسأله نماز و روزه در مناطق قطبی است؛
زیرا خداوند متعال روزه و نمازهای پنجگانه را بر اساس زمان و تغییر شب و روز قرار داده است. در حالی که زمان و وقت ها در مناطق قطبی دستخوش دگرگونی شده و نسبت به مناطق دیگر دنیا متفاوتند
تشخیص وقتهای نمازهای شبانه روزی و شروع و پایان روزه در مناطق معتدل که درطی 24 ساعت
،شب و روز متعارف دارند، راحت است. اما در مناطق قطبی که در بعضی فصل های سال چند ماه روز و در بعضی فصلهای دیگر چند ماه شب است و یا دربرخی مناطق نزدیک قطب که روزها و یا شبهای بلند 20 تا 22 ساعتی دارند، تشخیص اوقات نمازها و روزه و انجام دادن این عبادات مشکل است. بدین جهت لازم است نظرات و دیدگاههای فقهای عظام در این باره مطرح شوند تا وظایف مسلمانان این مناطق روشن گردند.
سوال: احکام نماز و روزه در مناطق قطبی از دیدگاه مراجع تقلید چگونه است ؟ یکی از مسائل فقهی که در این زمان نیاز به طرح و بررسی دارد و راه حل مناسبی را می طلبد، مسأله نماز و روزه در مناطق قطبی است؛ زیرا خداوند متعال روزه و نمازهای پنجگانه را بر اساس زمان و تغییر شب و روز قرار داده است. در حالی که زمان و وقت ها در مناطق قطبی دستخوش دگرگونی شده و نسبت به مناطق دیگر دنیا متفاوتند تشخیص وقتهای نمازهای شبانه روزی و شروع و پایان روزه در مناطق معتدل که درطی 24 ساعت…

Review Overview

User Rating: Be the first one !

About Admin